اجرای طرح شناسایی اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سیستان و بلوچستان

اجرای طرح شناسایی اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سیستان و بلوچستان

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت:طرح شناسایی و برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی با فراخوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مفاد قانون کار در قالب یک پویش سراسری در کشور توسط گشت های مشترک بازرسان کار و کارشناسان دستگاه های وظیفه مدار در این طرح اجرا شد. مهرداد