انتصاب استاندار سیستان و بلوچستان، نقطه‌ی کانونی توسعه‌ی استان است، آن را سبک نشمرید.

انتصاب استاندار سیستان و بلوچستان، نقطه‌ی کانونی توسعه‌ی استان است، آن را سبک نشمرید.

از خیلی دور نمی‌گویم، حکومت مکران در دست دوست‌محمدخان بارک‌زایی از قوم افغان بود و در همین حال حکومت سیستان در دستان کیانی‌ها. این دو در کنار حکومت سیستان شرقی که بارک‌زایی‌ها داشتند، با مواصلت بین حاکمان بزرگ بارک‌زایی‌ و کیانی، مبدل به یک سرزمین یک‌پارچه و متحد بود و اقوام بلوچ، افغان و فارس