دستورالعمل های حوزه اشتغال متناسب با مزیت های هر منطقه بومی سازی شود.

دستورالعمل های حوزه اشتغال متناسب با مزیت های هر منطقه بومی سازی شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان  گفت: دستورالعمل های حوزه اشتغال متناسب با مزیت های هر منطقه بومی سازی شود.   به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان مهرداد جهاندیده، در نشست ویدئو کنفرانسی کریمی بیرانوند سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به