سیستان و بلوچستان رتبه دوم ارزیابی گروه های آموزشی کیفیت بخشی فعالیت های پرورشی را به دست اورد

سیستان و بلوچستان رتبه دوم ارزیابی گروه های آموزشی کیفیت بخشی فعالیت های پرورشی را به دست اورد

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان رتبه دوم ارزیابی گروه های آموزشی کیفیت بخشی فعالیت های پرورشی را در سطح کشوری به دست آورد. حمیدرضا رخشانی در گفت و گو با پایگاه خبری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از وجود معلمان پرورشی بی