خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن ممنوع است
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان خبر داد:

خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن ممنوع است

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان خبر داد:هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی حوزه مسکن در استان ممنوع است.