پرونده ۵۵ هزار فاقد شناسنامه حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه بررسی می شود
معاون سياسي و اجتماعي استاندار:

پرونده ۵۵ هزار فاقد شناسنامه حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه بررسی می شود

معاون سياسي و اجتماعي استاندار گفت: با توجه به لزوم تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی پرونده ۵۵ هزار نفر در این راستا مورد بررسی قرار گرفت.