انتصاب استاندار سیستان و بلوچستان، نقطه‌ی کانونی توسعه‌ی استان است، آن را سبک نشمرید.

انتصاب استاندار سیستان و بلوچستان، نقطه‌ی کانونی توسعه‌ی استان است، آن را سبک نشمرید.

از خیلی دور نمی‌گویم، حکومت مکران در دست دوست‌محمدخان بارک‌زایی از قوم افغان بود و در همین حال حکومت سیستان در دستان کیانی‌ها. این دو در کنار حکومت سیستان شرقی که بارک‌زایی‌ها داشتند، با مواصلت بین حاکمان بزرگ بارک‌زایی‌ و کیانی، مبدل به یک سرزمین یک‌پارچه و متحد بود و اقوام بلوچ، افغان و فارس

سهمیه‌ی سوختی که جان مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان را در انتظار ۸ ساله‌ی دریافت درآمدش، سوخت.

سهمیه‌ی سوختی که جان مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان را در انتظار ۸ ساله‌ی دریافت درآمدش، سوخت.

درست شهریور سال ۱۳۹۲بود که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوانی گامی کوتاه مدت و فوری برای تقویت معیشت مرزنشینان کشور و از جمله استان سیستان و بلوچستان، مقرر کرد که به ازای هر نفر مرزنشین، مقدار ۵۰۰ لیتر گازوئیل توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تخصیص و از طریق مباشران