سرقت تجهیزات برق مانع از اصلاح شبکه فرسوده توزیع برق شده است/ جایگزینی شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار بهترین راهکار مقابله با سرقت

سرقت تجهیزات برق مانع از اصلاح شبکه فرسوده توزیع برق شده است/ جایگزینی شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار بهترین راهکار مقابله با سرقت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان گفت: بر اثر سرقت تجهیزات برق به بیش از ۸ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومان خسارت به شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان وارد شده است، هزینه ای که در صورت عدم وقوع سرقت می توانست بخش قابل توجهی از شبکه های فرسوده توزیع برق