ضرورت افزایش سرویس های بهداشتی در تمامی نقاط زاهدان

ضرورت افزایش سرویس های بهداشتی در تمامی نقاط زاهدان

سال هاست که سیستان و بلوچستان و به ویژه زاهدان یکی از نقاط گردشگر پذیر در سطح کشور محسوب می شود بنابراین وجود امکانات اولیه از قبیل سرویس بهداشتی یکی از ضروریات محسوب می شود. به گزارش پایگاه خبری سیستان و بلوچستان؛ زاهدان به دلیل مرکزیت در استان همیشه شاهد مسافران زیادی از نقاط مختلف