۶٣٠ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید انواع ماشین ها وادوات کشاورزی پرداخت شده است

۶٣٠ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید انواع ماشین ها وادوات کشاورزی پرداخت شده است

رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت : از ابتدای امسال تاکنون به ٢۶٢ متقاضی خرید انواع ماشین ها وادوات کشاورزی از محل تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون مبلغ ۶٣٠ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.