کود شیمیایی از طریق سامانه الکترونیکی مواد کودی توزیع می‌شود
خبر مهم برای کشاورزان سیستان و بلوچستان

کود شیمیایی از طریق سامانه الکترونیکی مواد کودی توزیع می‌شود

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت: از ابتدای مهر ماه امسال تحویل کودهای شیمیایی یارانه دار به کشاورزان بر اساس حواله الکترونیکی صادره از سامانه پایش مواد کودی انجام می‌شود.